Klarspråk: bloggen som ger dig nya perspektiv på psoriasis

Kort om dagens behandlingsalternativ vid psoriasis

Personer med psoriasis upplever sjukdomen på olika sätt och det finns ingen lösning som fungerar för alla. Din läkare kommer därför att ta ställning till flera faktorer vid utformningen av din behandling, bland annat hur svår din psoriasis är och hur den påverkar ditt dagliga liv.

För personer med lindrig psoriasis kan symtomen som regel hanteras med lokala behandlingar, krämer eller salvor som appliceras på huden, eller med ljusterapi som exponerar huden för naturligt eller artificiellt UV-ljus.

Nästan 25 procent av alla personer med psoriasis har måttlig till svår psoriasis, vilket innebär att mer än 10 procent av hudytan är drabbad. Vid måttlig till svår psoriasis rekommenderas vanligen systemiska behandlingar. Med systemisk behandling menas läkemedel som påverkar hela kroppen och som ofta verkar på immunsystemet för att lindra symtomen.  Behandlingen kan omfatta orala läkemedel som tas via munnen i flytande form eller som tabletter. Behandlingen kan också bestå av biologiska, injicerbara läkemedel som är inriktade på specifika komponenter i immunsystemet för att minska inflammationen.

Idag finns väldigt mycket information om olika psoriasisbehandlingar på nätet. Här kommer vi att ta upp några vanliga myter och missuppfattningar.

Myt 1: Psoriasis är en hudsjukdom

Fakta: Visst stämmer det att tecknen och symtomen på psoriasis till stor del uppträder på huden, men sjukdomen har faktiskt sitt ursprung under huden, i cellerna. Psoriasis är en immunmedierad sjukdom som orsakas av att immunsystemet inte fungerar riktigt som det ska. Frisättandet av vissa inflammatoriska celler, så kallade cytokiner, aktiverar en snabb produktion av hudceller. Denna överproduktion fortsätter när inflammatoriska celler bildas i huden, vilket orsakar skov av inflammationer och psoriasisplack som bildas på huden.

Systemiska behandlingar verkar under huden för att förhindra att immunsystemet överproducerar de cytokiner som så småningom leder till psoriasis. Vissa av dessa behandlingar inriktar sig på att hämma hela immunsystemet, eller fungera som antiinflammatorisk behandling, för att minska den snabba produktionen av hudceller, medan andra riktar in sig på specifika delar av immunsystemet för att stoppa inflammationen.

Myt 2: Systemisk behandling ska endast användas som en sista utväg för patienter med mycket svår psoriasis

Fakta: Systemiska behandlingar är ett alternativ som kan sättas in vid måttlig till svår psoriasis, särskilt för patienter som inte svarar på sin nuvarande behandling eller där andra behandlingsalternativ inte är möjliga.

Om ett behandlingsalternativ inte fungerar för dig, innebär det inte att inget annat alternativ kommer att göra det. Behandlingarna förändras hela tiden och det är därför viktigt att du diskuterar dina mål, symtom och tänkbara behandlingsmöjligheter med din läkare.

Behandlingen bör även leda till att de rekommenderade behandlingsmålen för PASI och DLQI*, två mått för sjukdomens svårighetsgrad och utbredning respektive hur du upplever att sjukdomen påverkar din livskvalitet, uppfylls.

Det är därför viktigt att du och din läkare tillsammans hittar en behandlingsplan som optimerar dina möjligheter att få en hud fri från symtom.

* PASI (Psoriasis Area and Severity Index) delar in sjukdomens svårighetsgrad och utbredning i en skala från lindrig till svår (0–72). DLQI (Dermatology Life Quality Index) anger hur mycket sjukdomen påverkar livskvaliteten och mäts enligt skalan 0–30, där 0–5 innebär ”ingen” till ”liten” inverkan. Om du inte känner till dina värden för PASI och DLQI, prata med din läkare!

Myt 3: Vi känner inte till de långsiktiga effekterna av systemiska behandlingar

Fakta: Systemiska läkemedel har varit godkända av läkemedelsmyndigheter* i både Europa och USA i över 10 år. Det har gjorts många studier som utvärderar systemiska behandlingar och idag rekommenderas denna typ av behandling i kliniska riktlinjer utfärdade av professionella dermatologiska organisationer** över hela världen.

I strävan efter att nå en djupare förståelse för immunsystemet och den komplexa naturen hos immunmedierade sjukdomar som psoriasis, går forskningen ständigt framåt.

Du och din läkare bör därför regelbundet diskutera hur din behandling fungerar, både utifrån hur svår din psoriasis är och utifrån din sjukdomshistoria och livsstil. Var inte rädd att ställa frågor. Bara för att en behandling inte fungerade för någon annan betyder det inte att den inte kan vara rätt för dig. Tillsammans med din läkare kan du ta kontroll över din psoriasis!

*EMA (European Medicines Agency) och FDA (Food and Drug Administration) i USA

**Svenska Sällskapet för Dermatologi och Venerologi (SSDV), European Academy of Dermatology and Venereology (EADV), American Academy of Dermatology (AAD) och andra nationella dermatologiska organisationer

Här kan du läsa mer om hur du pratar med din läkare om den bästa behandlingsplanen för dig!

Var tydlig med vad du vill få ut av din behandling

Alla som lever med psoriasis har rätt att få behandling som ger dem en hud fri från symtom. På engelska kallas detta ”clear skin”. Clear kan ju också betyda tydlig, något som är viktigt att vara för att din läkare ska kunna ge dig den behandling du behöver.

Tips för hur du pratar klarspråk med din läkare

Your voice makes a difference

Be clear about your goals. The power to speak up, feel confident and demand the best care is within you. Sharing your story could be your next step to feeling free from psoriasis—and possibly inspire others to do the same.

Submit your story

Relaterade artiklar